BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2877435
Aktualizacja: 16-11-2018
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE

 

            Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 352) podmiot zobowiązany, tj. Starostwo Powiatowe w Opocznie - może określić, w przypadku informacji udostępnianych warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez inne podmioty.

            Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów (art. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego)

W Starostwie Powiatowym w Opocznie określone zostały następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez inny podmiot:

1)informacja musi zawierać wzmiankę o źródle z którego została pozyskana tj. ze Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz o dacie jej wytworzenia oraz dacie jej pozyskania;

2)treść pozyskanej od Starostwa Powiatowego w Opocznie informacji nie może zostać zmodyfikowana, natomiast w przypadku gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście jako cytat z podaniem źródła jej pochodzenia.

Starostwo Powiatowe w Opocznie odpowiada za przekazywane informacje jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia ww. warunki.

            Ponadto, Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 352) cyt. „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.”.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1)nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium;

2)została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

            Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2 ustawy).

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu:

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 352) podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy:

1)przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania,

2)informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,

3)składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

4)odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z  powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku (art.23 ust.2).

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (art.23 ust. 3).

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 352) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wytworzył: Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 09-09-2016
Data wprowadzenia: 09-09-2016
Data modyfikacji: 09-09-2016
Ilość wyświetleń: 2429
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ