BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2924854
Aktualizacja: 09-12-2018
Niepublikowane w BIP

Informacja nie udostępniona w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (z wyjątkiem informacji prawnie chronionych, o których mowa poniżej).
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1129 z późn. zm.) udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia.

Wnioski o dostęp do informacji publicznej mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na nw.adresy poczty elektronicznej:


 
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Wnioskodawca ma prawo do :
-  przeglądania dokumentu urzędowego,
-  sporządzenia z niego notatek oraz odpisów,
- żądania sporządzenia kopii takiego dokumentu za pośrednictwem dostępnych środków technicznych (np. ksero, skaner, itp.),
- przeniesienia (zmiany formy) takiego dokumentu na inny niż istniejący w chwili wystąpienia (tzw. przekształcenie informacji),
- żądania przesłania dokumentu niezależnie od jego formy (np. papierowa, plik) na wskazany adres.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne.
 
Jeżeli jednak w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Urząd będzie musiał ponieść uzasadnione, dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia - koniecznością udostępnienia informacji przetworzonej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot wnoszący o udostępnienie informacji publicznej w formie sporządzonych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie kserokopii dokumentów albo informacji utwalonej na płycie CD-ROM lub dyskietce - zobowiązany jest do uiszczenia opłaty obliczonej według następujących stawek:
1) jedna strona kserokopii w formacie A-3 - 0,50 zł. brutto;
2) jedna strona kserokopii w formacie A-4  - 0,30 zł. brutto;
3) od 1 płyty CD-ROM - 2,0 zł. brutto;
4) od 1 dyskietki - 1,50 zł. brutto.

Jeżeli podmiot występujący o udzielenie informacji publicznej w ww. formach żąda przesłania jej na wskazany przez siebie adres, wówczas zobowiązany jest dodatkowo do pokrycia kosztów doręczenia przesyłki (koszty przesyłki ustala się zgodnie z obowiązującym w tym zakresie cennikiem Poczty Polskiej).
Opłat należy dokonywać w Kasie Starostwa Powiatowego w Opocznie w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8.30 do 14.30 oraz we wtorek w godz. od 8.00 do 16.30, w piątek w godz. 8.30-13.30
lub przelać na rachunek budżetu powiatu: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie NR 51 89730003 0020 0376 2910 0019.
Przekazanie albo przesłanie informacji nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty.

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (tajemnica skarbowa, tajemnica statystyczna, ochrona danych osobowych), ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do informacji publicznej podlega w określonych przypadkach wyłączeniu.

Wytworzył: Beata Rogulska
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 08-02-2012
Data wprowadzenia: 08-02-2012
Data modyfikacji: 08-01-2018
Ilość wyświetleń: 11215
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ