BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2875244
Aktualizacja: 14-11-2018
Skargi i wnioski

Starosta Opoczyński, dyrektorzy poszczególnych Wydziałów Starostwa – w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdy wtorek w godzinach od 14.00 – 16.00.

Przewodniczący Rady Powiatu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 7.30-9.30.

       Podstawa prawna:
1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.), tj. art. 221-259
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. , Nr 5, poz.46).

       Wymagane dokumenty:
1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby składającej skargę lub wniosek. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego podania pozostawia się bez rozpoznania.
2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które skarżący życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

       Opłaty:
Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi lub wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie.

       Komórka odpowiedzialna:
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opocznie – Rozdziałem IX, skargi i wnioski podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego mający swoją lokalizację w budynku Starostwa przy ul. Kwiatowej 1A, pokój 129, tel. (44) 741 49 00 – Pani Anna Madej.

Skargi i wnioski kierowane do Zarządu Powiatu, Starosty – organizacyjnie prowadzi Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego, a rozpatruje adresat skargi (wniosku).

Skargi, wnioski dotyczące pracy pracownika danego Wydziału po zarejestrowaniu w Rejestrze, rozpatruje dyrektor danego Wydziału, a odpowiedzi udziela Starosta.

Skargi na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, a także kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych , służb inspekcji i straży przyjmuje Przewodniczący Rady Powiatu, a rozpatruje Rada Powiatu.

Skargi na działalność Rady Powiatu – rozpatruje Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.

       Termin odpowiedzi:
1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki , nie później niż w ciągu miesiąca.
2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.

       Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego.

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących działalności samorządu terytorialnego sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, skarga będzie pozostawiona w aktach bez rozpoznania.

       Uwagi:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Wytworzył: Anna Madej/Beata Rogulska
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 08-02-2012
Data wprowadzenia: 08-02-2012
Data modyfikacji: 01-08-2017
Ilość wyświetleń: 8677
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ