BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2877453
Aktualizacja: 16-11-2018
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Informacja
o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 

ARCHIWA: Archiwum zakładowe

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
1.Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
2.Rejestr pozwoleń na budowę/rozbiórkę
3.Rejestr zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
4.Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
5.Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wydział Komunikacji i Transportu:
1.Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
2.Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób
3.Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy
4.Rejestr zezwoleń na krajowych transport osób
5.Rejestr wniosków i licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
6.Rejestr wysłanych zawiadomień o rejestracji pojazdu
7.Wykaz tablic rejestracyjnych
8.Wykaz dokumentów komunikacyjnych
9.Wykaz znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych
10.Rejestr pojazdów
11.Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
12.Rejestr nadanych numerów identyfikacyjnych
13.Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
14.Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
15.Ewidencja właścicieli pojazdów
16.Ewidencja kierowców, w tym kierowców mających zakaz prowadzenia pojazdów
17.Ewidencja diagnostów
18.Ewidencja instruktorów nauki jazdy
19.Ewidencja przewoźników drogowych

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych:
1.Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
2.Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na wyższy stopień zawodowy przez nauczycieli
3. Rejestr zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Opoczyński
4. Rejestr osób skierowanych do właściwych form kształcenia
5.Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
6.Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działlności gospodarczej.

Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego:
1.Ewidencja upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty
2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
3.Rejestr skarg, wniosków
4.Ewidencja zwolnień lekarskich
5.Ewidencja wyjazdów służbowych
6.Ewidencja prac wykonywanych poza normalnymi godzinami pracy
7.Rejestr zarządzeń Starosty Powiatu
8. Rejestr zamówień publicznych
9.Rejestr petycji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1.Rejestr zbiorów danych osobowych

Biuro Rady:
1.Ewidencja uchwał Rady Powiatu
2.Ewidencja wniosków radnych Rady Powiatu
3.Ewidencja wniosków komisji Rady Powiatu

Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych:
1.Rejestr pozwoleń wodno prawnych
2. Rejestr pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
3.Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
4.Rejestr informacji o wytwarzaniu i sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne w ilości 5 – 5000 t rocznie
5.Rejestr decyzji pozwoleń powyżej 1 t odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 t rocznie innych niż niebezpieczne
6.Rejestr decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami
7.Rejestr kart wędkarskich
8. Rejestr sprzętu pływającego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
1.Rejestr udostępnianych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2.Rejestr zgłaszanych i włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prac geodezyjnych i kartograficznych
3.Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
4.Rejestr uzgadnianych projektów sieci uzbrojenia terenu
5.Rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali
6. Rejestr cen i wartości nieruchomości

*Informacje z rejestrów prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami udzielane są na pisemny wniosek (w tym m.in. na zgłoszenie pracy geodezyjnej, zamówienie), zarówno ustnie jak i pisemnie w postaci: wypisów, wyrysów, kopii i wydruków map, kopii dokumentów z zasobu jak również poprzez wgląd do dokumentacji zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Informacje udzielane są odpłatnie z zastrzeżeniem art. 40 ust. 3d prawa geodezyjnego i kartograficznego.

      Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonym w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692) dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom – podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie prowadzony jest rejestr. W przypadku gdy przepisy, na podstawie których prowadzony jest rejestr, nie określają terminu udostępniania danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

Wytworzył: Beata Rogulska
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 29-01-2012
Data wprowadzenia: 29-01-2012
Data modyfikacji: 15-12-2015
Ilość wyświetleń: 8077
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Data publikacji: 13-06-2018 | Jolanta Bolek