BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2877424
Aktualizacja: 16-11-2018
Rada Powiatu Opoczyńskiego

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu (z zastrzeżeniem

przepisów o referendum powiatowym).

Do wyłacznej właściwości Rady Powiatu należy:

1. Stanowienie aktów prawa miejscowego(w tym statutu powiatu).

2. Wybór i odwołanie zarządu powiatu oraz ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego

zarządu.

3. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika

powiatu.

4. Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z

działalności zarządu (w tym z działalności finansowej).

5. Uchwalanie budżetu powiatu.

6. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach

określonych ustawami.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

- zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (o ile ustawy szczególne nie stanowią

inaczej),

- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd

w roku budżetowym,

- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej

granicę ustaloną corocznie przez radę,

- tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich

rozwiązywania lub występowania z nich,

- tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz

określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i

akcji,

- współdziałanie z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością

wydzielenia majątku,

- tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich

w majątek.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Powiat może zawierać

porozumienia:

- z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu

administracji rządowej,

- w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego

samorzadu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się

terytorium powiatu.

10. Określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągnąć

zobowiązania.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych

państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.

12. Uchwalanie powiatowego programu:

- zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

publicznego,

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu.

14. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i

studentów.

15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji

rady powiatu.

Wytworzył: Beata Rogulska
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 29-01-2012
Data wprowadzenia: 29-01-2012
Data modyfikacji: 16-11-2018
Ilość wyświetleń: 11854
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ